GOETHE–ZERTIIFIIKAT A1 — START DEUTSCH 1

 
GZA1 – Start Deutsch 1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie

podstawowym A1 – pierwszym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego

Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 100 -120 godzinach intensywnej nauki.

Zdający powinien wykazać umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w mowie i piśmie w

bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć krótkie, proste ustne i pisemne informacje,

przedstawić się, wypełnić formularz meldunkowy, napisać krótki i nieskomplikowany mail, fax czy kartkę

pocztową.

Do egzaminu Start Deutsch 1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia, które mają już pewne

doświadczenia w posługiwaniu się językiem niemieckim i chcą sprawdzić swoje umiejętności. Egzamin ten

zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może być jednym z etapów w

przygotowaniu do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

EGZAMIN PISEMNY trwa 65 min i składa się z następujących komponentów:

  1. Słuchanie (ok. 20 min)

– krótkie dialogi

– zapowiedzi podawane przez megafon

– informacje nagrane na automatyczną sekretarkę

Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

  1. Czytanie (25 min)

– dwie krótkie notatki

– drobne ogłoszenia, rozkład jazdy

– tablice informacyjne, szyldy

Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

  1. Pisanie (20 min)

– uzupełnienie brakujących słów w formularzu meldunkowym lub zgłoszeniowym

– prośba o informacje z uwzględnieniem poleceń zawartych w trzech punktach

EGZAMIN USTNY trwa ok. 20 min i przeprowadzany jest w grupie do 4 uczestników.

Komponent Mówienie składa się z następujących części:

  1. Przedstawienie się i udzielenie informacji o sobie w oparciu o przedstawione rysunki i piktogramy

oraz pytania egzaminatora – wypowiedź ma charakter monologu.

  1. Uzyskiwanie i udzielanie informacji – zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
  2. Wyrażanie próśb i reagowanie na nie – zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

Ćwiczenia: 1, 2
Więcej informacji: 1, 2
Opis do pobrania