GOETHE–ZERTIFIKAT A2 –– FIT IN DEUTSCH 2 (FÜR JUGENDLICHE)

 
Egzaminy GZA2 i GZA2–Fit in Deutsch 2 mają identyczny format. Jedyna różnica polega na doborze treści, które w przypadku GZA2-Fit in Deutsch 2 dostosowano do grupy wiekowej.

GZA2 i GZA2-Fit in Deutsch 2 są egzaminami potwierdzającymi znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A2 – drugim poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 220 – 240 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się umiejętnością porozumiewania się w języku niemieckim w mowie i piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć najważniejsze informacje zawarte w tekstach prasowych i internetowych, podane przez radio, telefon, megafon lub znajdujące się na tablicach informacyjnych i w korespondencji, prowadzić korespondencję prywatną i półformalną (SMS, mail), pytać o informacje dot. innych, udzielać informacji o sobie, w rozmowie z partnerem dojść do wspólnych ustaleń.

Egzamin GZA2 skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia,

natomiast GZA2-Fit in Deutsch 2 do zdających w wieku 12–15 lat.

Do egzaminu GZA2 / GZA2-Fit in Deutsch 2 mogą przystąpić osoby, które opanowały podstawowe umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim i chcą je sprawdzić. Egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może stanowić jeden z etapów w przygotowaniu się do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

EGZAMIN PISEMNY trwa 90 min i składa się z następujących komponentów:

  1. Czytanie (30 min),

 

– teksty prasowe, teksty umieszczone w Internecie

– informacje na tablicach ogłoszeniowych lub w programach imprez

– rozumienie korespondencji

– rozumienie ogłoszeń

Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie

  1. Słuchanie (ok. 30 min)

– wiadomości nagrane na automatyczną sekretarkę, informacje radiowe, zapowiedzi, komunikaty

– dłuższa rozmowa dwóch osób

– krótsze rozmowy – wymiana informacji

– wywiad radiowy

Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz, przyporządkowanie

  1. Pisanie (30 min)

– korespondencja prywatna w celu nawiązania/podtrzymania kontaktu z uwzględnieniem

wskazówek zawartych w trzech punktach

– wypowiedź półformalna z uwzględnieniem wskazówek zawartych w trzech punktach

Typ zadań/rodzaj tekstu: SMS, mail

 

EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min i przeprowadzany jest w parach.

Komponent Mówienie składa się z następujących części:
– wymiana informacji z partnerem na własny temat w oparciu o cztery bodźce wizualne. Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
– wyczerpujące przedstawienie egzaminatorowi informacji na temat zaproponowanego aspektu z życia osobistego, np. planowanie wydatków, spędzanie wolnego czasu. Wypowiedź ma charakter monologu.
– rozmowa z partnerem na zaproponowany temat – składanie propozycji, argumentowanie, negocjowanie, dojście do wspólnych ustaleń. Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

Ćwiczenia: 1, 2
Więcej informacji: 1, 2
Opis do pobrania