GOETHE – ZERTIIFIIKAT B2

 
GZB2 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie samodzielności

językowej B2 – czwartym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego – po około 600- 800 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien

wykazać się znajomością ponadregionalnego języka niemieckiego i umiejętnością posługiwania się nim w

mowie i piśmie w życiu społecznym i zawodowym, w tym także w sytuacjach o pewnym stopniu abstrakcji.

Do egzaminu GZB2 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

Zdany egzamin GZB2 honorowany jest m. in. przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka

niemieckiego wymaganej od jej pracowników oraz uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do

nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych.

EGZAMIN PISEMNY trwa 190 min (3 godz.10 min) i składa się z następujących komponentów:

  1. Czytanie (80 min)

Test sprawdza umiejętność stosowania różnych technik czytania w zależności od rodzaju tekstu.

– krótkie, związane tematycznie teksty

– tekst o charakterze popularnonaukowym

– komentarz – rozumienie intencji autora

– tekst z lukami do uzupełnienia

Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru, uzupełnienie

  1. Słuchanie (ok. 30 min) – dwa teksty:

– informacja na automatycznej sekretarce

– audycja radiowa

Typ zadań: uzupełnienie bądź skorygowanie błędnych informacji, test wyboru

  1. Pisanie (80 min)

– wypowiedź własna z uwzględnieniem wskazówek zawartych w 4 punktach (do wyboru

jeden z dwóch listów do redakcji gazety / czasopisma lub redakcji internetowej)

– korekta listu zawierającego 10 błędów gramatycznych, leksykalnych lub ortograficznych

EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego (czas na

przygotowanie – 15 min).

Komponent Mówienie składa się z następujących części:

  1. Spójna wypowiedź o charakterze monologu będąca reakcją na notatkę prasową.

Oczekiwane umiejętności: krótkie streszczenie, wyrażenie opinii, zajęcie stanowiska.

  1. Symulacja rozmowy w oparciu o zdjęcia i wskazówki

Oczekiwane umiejętności: prowadzenie dyskusji na zadany temat (dyskusja „za i przeciw”).

Ćwiczenia: 1,
Więcej informacji: 1,
Opis do pobrania