Sale lekcyjne: pl. Wolności 5, ul. Fredry 13, ul. Ogrodowa 12
Zatrudnionych lektorów: 50
Formy szkoleń: face2face, blended-learning, online – Skype
Współpracujemy m. in. z: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Goethe-Institut, GPB Poland-German Bridgegroup.
Nauczane języki: angielski, niemiecki, polski, rosyjski, hiszpański, francuski

Lektorzy

Wszyscy lektorzy uczący w naszej szkole posiadają akademickie przygotowanie filologiczne i pedagogiczne.
Każda sekcja językowa ma swojego doradcę i konsultanta metodycznego.
Do ich zadań należy m.in.:
– zapewnienie doskonalenia i rozwoju zawodowego lektorów,
– wizytowanie zajęć i ocena pracy lektorów,
– koordynowanie zajęć dodatkowych dla słuchaczy,
– opracowanie testów sprawdzających i badanie wyników nauczania,
– dobór podręczników i opracowanie programów nauczania.

Poziomy nauczania – solidne i sprawdzone
Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, zdefiniowanych według EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO, opracowanego przez Radę Europy.

Efektywność nauczania
Systematycznie monitorujemy postępy słuchaczy w nauce. Służą temu testy okresowe, semestralne i końcowe.
Wszyscy słuchacze otrzymują semestralne i roczne raporty z opisową oceną osiągniętych umiejętności i zaleceniami dalszej pracy oraz zaświadczenie na zakończenie kursu.
Lektorzy prowadzą dzienniki, w których odnotowują temat i cele zajęć oraz komentarze o realizacji celów, materiały podstawowe oraz uzupełniające, frekwencję oraz postępy słuchaczy w nauce.

Metody nauczania
Stosujemy podejście eklektyczne, łączące najbardziej skuteczne elementy różnych metod nauczania.
Kładziemy nacisk na:
– naukę autentycznego i praktycznego języka,
– umożliwienie efektywnej komunikacji w środowisku obcojęzycznym poprzez zintegrowane nauczanie wszystkich sprawności językowych,
– harmonijne łączenie sprawnego porozumiewania się w języku obcym z właściwym doborem struktur gramatycznych i leksykalnych,
– rozwijanie wrażliwości, zrozumienia i szacunku dla odrębności i tożsamości kulturowej i historycznej narodów, których języka uczymy,
– przygotowanie słuchacza do samodzielności i odpowiedzialności za sukces w procesie uczenia się języka obcego,
– w grupach egzaminacyjnych kształcimy sprawności niezbędne na egzaminach językowych.

Zobacz także:
Historia
Kursy
Testy