GOETHE–ZERTIIFIIKAT A1

GZA1  –  Fit  in  Deutsch  1 jest egzaminem  potwierdzającym  znajomość  języka  niemieckiego  na  poziomie podstawowym  A1  –  pierwszym  poziomie  w  sześciostopniowej  skali  oceny  kompetencji  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 100-120 godzinach nauki. Zdający powinien wykazać, że jest  w stanie w  najprostszy  sposób  porozumieć  się w języku  niemieckim w  mowie  i  piśmie  w  bliskich  i znanych sobie sytuacjach codziennych. Zakłada się, że kandydat opanował ok. 600 słów z następujących zakresów  tematycznych:  spotkania  towarzyskie,  jedzenie  i  picie,  dom  i  rodzina,  czas  wolny,  przyjaciele, hobby, przebieg dnia.

Do egzaminu Fit in Deutsch 1 mogą przystąpić uczniowie od 10 do 15 roku życia, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w komunikowaniu się w języku niemieckim i chcą sprawdzić swoje umiejętności w atmosferze wolnej od lęku egzaminacyjnego. Wprowadzając elementy zabawy i przewidując miejsce na kreatywność zdającego, egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może stanowić jeden z etapów w przygotowaniu do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

 

EGZAMIN PISEMNY trwa 60 min i składa się z następujących komponentów:

 1. Słuchanie (ok. 20 min)
– informacje podawane przez telefon/nagrane na automatyczną sekretarkę
– krótkie dialogi

 

Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz

 

 1. Czytanie (20 min)
– dwa krótkie ogłoszenia prasowe
– dwa krótkie teksty przedstawiające młodych ludzi (informacje biograficzne)

 

Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz

 

 1. Pisanie (20 min)
– krótka odpowiedź na otrzymaną wiadomość mailową (min.30 słów)

 

EGZAMIN USTNY trwa ok. 20 min i przeprowadzany jest w grupie do 6 uczestników.

Komponent Mówienie składa się z następujących części:

 1. Przedstawienie się i udzielenie informacji o sobie w przynajmniej 4 zdaniach z wykorzystaniem przedstawionego przykładu. Wypowiedź ma charakter monologu.
 2. Uzyskiwanie i udzielanie informacji w oparciu o przedstawione graficznie tematy (piktogramy). Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
 3. Wyrażanie próśb lub poleceń w oparciu o piktogram. Reagowanie na prośbę lub polecenie ( reakcja werbalna lub niewerbalna). Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

 

GZA1 – Start Deutsch 1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1 – pierwszym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 100 -120 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w mowie i piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć krótkie, proste ustne i pisemne informacje,  przedstawić się, wypełnić formularz meldunkowy, napisać krótki i nieskomplikowany mail, fax czy kartkę pocztową.  Do egzaminu Start Deutsch 1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia, które mają już pewne doświadczenia w posługiwaniu się językiem niemieckim i chcą sprawdzić swoje umiejętności. Egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może być jednym z etapów w przygotowaniu do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

EGZAMIN PISEMNY trwa 65 min i składa się z następujących komponentów:

 1. Słuchanie (ok. 20 min)

– krótkie dialogi

– zapowiedzi podawane przez megafon

– informacje nagrane na automatyczną sekretarkę

Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

 1. Czytanie (25 min)

– dwie krótkie notatki

– drobne ogłoszenia, rozkład jazdy

– tablice informacyjne, szyldy

Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

 1. Pisanie (20 min)

– uzupełnienie brakujących słów w formularzu meldunkowym lub zgłoszeniowym

– prośba o informacje z uwzględnieniem poleceń zawartych w trzech punktach

EGZAMIN USTNY trwa ok. 20 min i przeprowadzany jest w grupie do 4 uczestników.

Komponent Mówienie składa się z następujących części:

 1. Przedstawienie się i udzielenie informacji o sobie w oparciu o przedstawione rysunki i piktogramy oraz pytania egzaminatora – wypowiedź ma charakter monologu.
 2. Uzyskiwanie i udzielanie informacji – zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
 3. Wyrażanie próśb i reagowanie na nie – zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

 

Ćwiczenia: 1, 2
Więcej informacji: 1, 2
Fit in Deutsch1
Start Deutsch1