GOETHE-ZERTIFIKAT A2 (FÜR ERWACHSENE) – FIT IN DEUTSCH (FÜR JUGENDLICHE)

 
Egzaminy GZA2 i GZA2: Fit in Deutsch mają identyczny format. Jedyna różnica polega na doborze treści, które w przypadku GZA2: Fit in Deutsch dostosowano do grupy wiekowej.

GZA2 i GZA2: Fit in Deutsch są egzaminami potwierdzającymi znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A2 – drugim poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 220 – 240 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się umiejętnością porozumiewania się w języku niemieckim w mowie i piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć najważniejsze informacje zawarte w tekstach prasowych i internetowych, podane przez radio, telefon, megafon lub znajdujące się na tablicach informacyjnych i w korespondencji, prowadzić korespondencję prywatną i półformalną (SMS, mail), pytać o informacje dot. innych, udzielać informacji o sobie, w rozmowie z partnerem dojść do wspólnych ustaleń.

Egzamin GZA2 skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia,

natomiast GZA2: Fit in Deutsch do zdających w wieku 12–15 lat.

Do egzaminu GZA2 / GZA2: Fit in Deutsch mogą przystąpić osoby, które opanowały podstawowe umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim i chcą je sprawdzić. Egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może stanowić jeden z etapów w przygotowaniu się do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

EGZAMIN PISEMNY trwa 90 min i składa się z następujących komponentów:

 1. Czytanie (30 min),
 2. – teksty prasowe, teksty umieszczone w Internecie
  – informacje na tablicach ogłoszeniowych lub w programach imprez
  – rozumienie korespondencji
  – rozumienie ogłoszeń

  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie

  1. Słuchanie (ok. 30 min)
  2. – wiadomości nagrane na automatyczną sekretarkę, informacje radiowe, zapowiedzi, komunikaty
   – dłuższa rozmowa dwóch osób
   – krótsze rozmowy – wymiana informacji
   – wywiad radiowy
   Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz, przyporządkowanie

   1. Pisanie (30 min)
   2. – korespondencja prywatna w celu nawiązania/podtrzymania kontaktu z uwzględnieniem
    wskazówek zawartych w trzech punktach
    – wypowiedź półformalna z uwzględnieniem wskazówek zawartych w trzech punktach
    Typ zadań/rodzaj tekstu: SMS, mail

     

    EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min i przeprowadzany jest w parach.

    Komponent Mówienie składa się z następujących części:
    – wymiana informacji z partnerem na własny temat w oparciu o cztery bodźce wizualne. Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
    – wyczerpujące przedstawienie egzaminatorowi informacji na temat zaproponowanego aspektu z życia osobistego, np. planowanie wydatków, spędzanie wolnego czasu. Wypowiedź ma charakter monologu.
    – rozmowa z partnerem na zaproponowany temat – składanie propozycji, argumentowanie, negocjowanie, dojście do wspólnych ustaleń. Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

    Ćwiczenia: 1, 2
    Więcej informacji: 1, 2

    Opis do pobrania