GOETHE–ZERTIIFIIKAT B1

 
Certyfikat GZB1 jest nowym egzaminem znajdującym się w ofercie Goethe-Institut od 1 sierpnia 2013

roku. Zastępuje on dotychczasowy Zertifikat Deutsch (ZD).

GZB1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie samodzielności

językowej B1 – trzecim poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego – po ok. 400 – 600 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać

się znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i piśmie

we wszystkich sytuacjach dnia codziennego, np. w pracy, na uczelni, w szkole, w czasie wolnym, podczas

podróży po krajach niemieckojęzycznych, wypowiadać się w spójny, prosty sposób na znane sobie tematy,

opisywać zdarzenia i doświadczenia osobiste, uzasadniać i objaśniać.

Do egzaminu GZB1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

Certyfikat GZB1 jest uznawany i ceniony na całym świecie, np. przez pracodawców jako świadectwo

bardzo dobrej znajomości podstaw języka niemieckiego.

GZB1 składa się z przedstawionych poniżej modułów i umożliwia zdawanie tylko jednego lub kilku z nich.

W takim przypadku kandydaci otrzymują stosowne świadectwo / świadectwa potwierdzające umiejętności

językowe na poziomie B1 z poszczególnych modułów.

Kandydaci, którzy w jednym terminie i jednym miejscu przystąpili do wszystkich modułów i je zdali,

otrzymują certyfikat GZB1.

EGZAMIN PISEMNY trwa 165 min (2 godz. 45 min) i składa się z następujących modułów:

  1. Czytanie (65 min)

Test sprawdza umiejętność stosowania w pięciu tekstach różnych technik czytania.

Rodzaje tekstów: komentarze na blogu, e-maile, artykuły prasowe, listy czytelników

do prasy, ogłoszenia i pisemne instrukcje.

Oczekiwane umiejętności: rozumienie ogólnej myśli tekstu, rozumienie ważnych

szczegółów oraz punktów widzenia i opinii.

Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru, wybór tak/nie, wybór prawda/fałsz.

  1. Słuchanie (ok. 40 min)

Test sprawdza umiejętność stosowania w czterech tekstach różnych technik słuchania.

Rodzaje tekstów: nagrania na automatycznej sekretarce, krótkie wypowiedzi i

obwieszczenia, wykłady, dialogi, dyskusje prowadzone przez trzy osoby.

Oczekiwane umiejętności: rozumienie głównych informacji i ważnych szczegółów.

Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie, wybór prawda/fałsz.

  1. Pisanie (60 min) Moduł składa się z trzech części:
  2. prywatny e-mail / list z uwzględnieniem wskazówek zawartych w 3 punktach
  3. wyrażenie pisemnej opinii na zadany temat w poście na forum
  4. odpowiedź na oficjalny e-mail / list

2

Oczekiwane umiejętności: udzielanie w mailach / listach prywatnych i oficjalnych prostych,

konkretnych informacji, zasięganie informacji, dzielenie się informacjami i przemyśleniami

dotyczącymi zarówno tematów konkretnych, jak i abstrakcyjnych.

EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego

(czas na przygotowanie – 15 min).

Moduł Mówienie składa się z trzech części:

  1. Wspólne rozwiązanie przedstawionego problemu lub zaplanowanie wspólnego przedsięwzięcia.
  2. Prezentacja przedstawionego zdającemu tematu z uwzględnieniem wskazówek podanych w pięciu

ujętych graficznie punktach. Zadanie ma charakter monologu.

  1. Wzajemna reakcja partnerów na przedstawioną w punkcie 2 prezentację – wyrażenie opinii,

zadawanie pytań i odpowiedzi na nie.

Oczekiwane umiejętności: przedstawienie swojego stanowiska, składanie propozycji, akceptacja i

odrzucenie propozycji, argumentowanie, spójna prezentacja określonego problemu, posługiwanie się

środkami właściwymi dla dyskursu, wyrażanie opinii, zasięganie informacji o opinię.

Ćwiczenia: 1,
Więcej informacji: 1,
Opis do pobrania