GOETHE – ZERTIIFIIKAT B2

GZB2 jest egzaminem  potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie samodzielności językowej B2 –  czwartym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego –  po około 600- 800 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się znajomością ponadregionalnego języka niemieckiego i umiejętnością posługiwania się nim w mowie i piśmie w życiu społecznym i zawodowym, w tym także w sytuacjach o pewnym stopniu abstrakcji.

Do egzaminu GZB2 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

Zdany egzamin GZB2 honorowany jest m. in. przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka niemieckiego wymaganej od jej pracowników oraz uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych.

GZB2 składa się z przedstawionych poniżej modułów i umożliwia zdawanie tylko jednego lub kilku z nich. W takim przypadku kandydaci otrzymują stosowne świadectwo / świadectwa (certyfikat / certyfikaty) potwierdzające umiejętności językowe na poziomie B2 z poszczególnych modułów.

Kandydaci, którzy w jednym terminie i jednym miejscu przystąpili do wszystkich modułów i je zdali, otrzymują certyfikat GZB2.

EGZAMIN PISEMNY trwa 180 min (3 godz.) i składa się z następujących modułów:

  1. Czytanie (65 min) – pięć zadań:

Test sprawdza umiejętność stosowania różnych technik czytania w zależności od rodzaju tekstu.

–  teksty wyrażające opinie i poglądy

–  tekst o charakterze reportażu

–  tekst dotyczący ważnych zdarzeń współczesnych

–  teksty o charakterze krótkich komentarzy

–  teksty informacyjne – instrukcje, regulaminy

Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru

Oczekiwane umiejętności: rozumienie poglądów, również niewyrażonych wprost, rekonstrukcja tekstu –

rozumienie jego struktury, rozpoznawanie kluczowych informacji w tekstach o różnym charakterze.

  1. Słuchanie (ok. 40 min) – cztery teksty:

–     krótkie rozmowy, zapowiedzi radiowe, informacje telefoniczne

  • wywiad radiowy – wypowiedź eksperta z dziedziny kultury lub nauki
  • radiowa rozmowa o charakterze nieformalnym prowadzona przez trzy osoby
  • wykład na określony temat

Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie

Oczekiwane umiejętności: rozumienie globalne, rozpoznawanie szczegółów, rozumienie informacji kluczowych w wypowiedziach formalnych i nieformalnych, przyporządkowanie wypowiedzi poszczególnym osobom.

  1. Pisanie (75 min) – dwa zadania:
  • Wyrażenie opinii w toczącej się na forum internetowym dyskusji w formie wpisu na ww. forum. Należy uwzględnić wskazówki zawarte w czterech punktach. Oczekiwane umiejętności: wyrażanie opinii, uzasadnianie, proponowanie rozwiązań, przytaczanie zalet i wad, formułowanie spójnej wypowiedzi.
  • Wypowiedź o charakterze formalnym w formie maila w oparciu o wskazówki zawarte w czterech punktach.

Oczekiwane umiejętności: wyrażanie ubolewania, przepraszanie, podawanie przyczyn, składanie propozycji, formułowanie spójnej wypowiedzi z uwzględnieniem jej formalnej struktury.

 

EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego (czas na

przygotowanie – 15 min).

Moduł  Mówienie składa się z następujących części:

  1. Spójna wypowiedź o charakterze krótkiego wykładu / referatu z uwzględnienie trzech podanych punktów. Do wyboru jeden z dwóch tematów związanych z pracą lub studiami. Wypowiedź kończy się odpowiedziami na pytania egzaminatorów oraz drugiej osoby zdającej dotyczące przedstawionego wykładu.

(Uwaga: Po wygłaszaniu referatu przez drugiego zdającego kandydat pierwszy zadaje pytanie/a dotyczące jego treści).

Oczekiwane umiejętności: formułowanie zwartej wypowiedzi ustnej o przejrzystej strukturze, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

  1. Dyskusja na zaproponowany temat z możliwością wykorzystania podanych czterech punktów.

Oczekiwane umiejętności: argumentowanie, reakcja na argumenty partnera, uzasadnianie, składanie propozycji, jasne formułowanie opinii i podsumowanie swojego stanowiska, znajomość środków językowych dyskursu.

Ćwiczenia: 1,
Więcej informacji: 1,