GOETHE – ZERTIIFIIKAT C1

 
Egzamin GZC1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości

językowej C1 – piątym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego – po około 800 do 1000 godzin intensywnej nauki. Zdający powinien

wykazać się znajomością ponadregionalnego języka niemieckiego i umiejętnością posługiwania się nim w

mowie i piśmie w życiu społecznym i zawodowym ,także w sytuacjach o pewnym stopniu abstrakcji i

wykraczających poza doświadczenia czysto osobiste.

Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym, w tym rozumienie szerokiego zakresu

trudniejszych tekstów i dostrzeganie ukrytych w nich znaczeń, spontaniczne i płynne mówienie,

konstruowanie jasnych, logicznych wypowiedzi na skomplikowane tematy.

Do egzaminu GZC1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

Zdany egzamin GZC1 uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauczania języka niemieckiego w

przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych, zwalnia z egzaminu wstępnego z języka na niektórych

uniwersytetach w Niemczech. Urząd Służby Cywilnej uznaje świadectwo GZC1 jako dowód znajomości

języka niemieckiego wymaganej od swoich pracowników.

EGZAMIN PISEMNY trwa 190 min (3 godz. 10 min) i składa się z następujących komponentów:

  1. Czytanie (70 min)

Test sprawdza umiejętność stosowania różnych technik czytania w zależności od rodzaju tekstu.

– tekst o charakterze popularnonaukowym (np. fragment artykułu prasowego)

– 4 teksty informujące o pewnych zdarzeniach/faktach

– artykuł prasowy lub tekst o takim samym charakterze opublikowany w Internecie zawierający

tzw. słownictwo formalne

Typ zadań: uzupełnienie luk w streszczeniu, zaznaczenie i przyporządkowanie informacji kluczowych

dla podanych zagadnień, test wyboru.

  1. Słuchanie (ok.40 min) – dwa teksty:

– rozmowa dwóch osób

– audycja radiowa

Typ zadań: zredagowanie notatki, test wyboru.

  1. Pisanie (80 min)

– wypowiedź własna z uwzględnieniem informacji w formie grafiki (statystyka)

i wskazówek zawartych w 5 punktach (do wyboru jeden z dwóch podanych tematów)

– przekształcenie listu prywatnego na list oficjalny

2

EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego (czas na

przygotowanie – 15 min).

Komponent Mówienie składa się z następujących części:

  1. Spójna wypowiedź o charakterze monologu na zadany temat z uwzględnieniem wskazówek

zawartych w 5

punktach. Oczekiwane umiejętności: argumentowanie, wyrażanie opinii, zajęcie stanowiska.

  1. Symulacja rozmowy, podczas której należy rozwiązać pewien problem. Zadanie zakłada

spontaniczne,

zorientowane na partnera mówienie. Oczekiwane umiejętności: prowadzenie dyskusji (dyskusja

„za i przeciw”).

Ćwiczenia: 1,
Więcej informacji: 1,
Opis do pobrania