GOETHE–ZERTIIFIIKAT C2 – GROßES DEUTSCHES SPRACHDIIPLOM

 
Goethe-Zertifikat C2: GDS jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie

biegłości językowej C2 – najwyższym, szóstym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 1200 godzinach intensywnej nauki.

Zdający powinien wykazać się umiejętnością opracowania autentycznych, złożonych pod względem

merytorycznym i językowym tekstów oraz biegle wysławiać się i formułować teksty pisane.

Do egzaminu GZC2:GDS mogą przystąpić osoby dorosłe powyżej 18 roku życia.

Zdany egzamin GZC2: GDS zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wszystkich

uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli niebędących germanistami

do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych. Urząd Służby

Cywilnej honoruje GZC2:GDS jako dowód znajomości języka niemieckiego wymaganej od swoich

pracowników.

GZC2: GDS składa się z czterech przedstawionych poniżej modułów. W przypadku kandydatów

zainteresowanych ze względu na specyficzne potrzeby, związane np. z wykonywaną pracą,

potwierdzeniem umiejętności na poziomie C2 tylko w jednej lub dwóch sprawnościach językowych istnieje

możliwość przystąpienia do egzaminu z wybranego modułu/wybranych modułów i otrzymania

stosownego/stosownych świadectwa/świadectw.

Kandydaci, którzy w jednym terminie i jednym miejscu przystąpili do wszystkich modułów i je zdali,

otrzymują certyfikat GZC2:GDS.

EGZAMIN PISEMNY trwa 195 min (3 godz.15 min) i składa się z następujących modułów:

Czytanie (80min)

Test sprawdza umiejętność stosowania w krótkim czasie w czterech tekstach różnych technik czytania.

Rodzaje tekstów: teksty złożone pod względem merytorycznym i językowym, np. komentarz, zajęcie

stanowiska, reportaż, tekst o charakterze popularnonaukowym, reklamy, teksty w broszurach

informacyjno-reklamowych.

Oczekiwane umiejętności: rozumienie opinii, sugestii, rozpoznawanie intencji autora, wychwytywanie

ukrytych znaczeń, wyczucie struktury tekstu, szybkie odnajdywanie szczegółowych informacji.

Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie, uzupełnienie luk w tekście z zachowaniem jego logicznej

struktury.

Słuchanie (ok. 35min)

Test sprawdza rozumienie wypowiedzi prezentowanych w trzech tekstach wygłaszanych w autentycznym

tempie.

Rodzaje tekstów: sprawozdanie, reportaż, nieformalny dialog, wywiad.

Oczekiwane umiejętności: rozumienie złożonych wypowiedzi ustnych, rozpoznawanie związków,

zależności i szczegółów.

Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru, wybór tak/nie.

2

Pisanie (80min) – dwie części:

  1. Przekształcenie leksykalno-gramatyczne (parafrazowanie) tekstu przy zachowaniu zawartych w

nim informacji.

  1. Wypowiedź pisemna w formie listu do redakcji na podstawie informacji zawartej w trzech

punktach (do wyboru jeden z dwóch zaproponowanych tematów)

LUB

Wypracowanie na temat lektury / recenzja książki z uwzględnieniem zadań

podanych w trzech punktach (do wyboru jedna z dwóch lektur).

Oczekiwane umiejętności: posługiwanie się różnorodnymi środkami wyrazu, formułowanie

wyczerpujących, spójnych, adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej tekstów.

EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min (czas na przygotowanie 15 min) i jest egzaminem indywidualnym.

Moduł Mówienie składa się z dwóch części:

  1. Spójna wypowiedź o charakterze monologu na zadany temat z uwzględnieniem trzech podanych

w zadaniu tez oraz odpowiedzi na pytania egzaminatora odnoszących się do zaprezentowanej

wypowiedzi.

  1. Dyskusja z jednym z egzaminatorów z wykorzystaniem jednego z zaproponowanych w zadaniu

stanowisk (dyskusja „za i przeciw”).

Oczekiwane umiejętności : formułowanie spójnej wypowiedzi o płynnej, przemyślanej, logicznej

strukturze, rozważanie możliwych rozwiązań, wyrażanie opinii (1.część); spontaniczne, zorientowane na

partnera mówienie, posługiwanie się środkami językowymi i technikami właściwymi dla dyskursu (2.część).

Ćwiczenia: 1,
Więcej informacji: 1,
Opis do pobrania