KURSY I SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI
Prowadzimy kursy językowe dla klientów instytucjonalnych z sektora publicznego i prywatnego.

NASZA MISJA
Wspieramy działania biznesowe i wzmacniamy przewagę konkurencyjną organizacji poprzez podnoszenie kompetencji językowych ich pracowników.

TWOJE ŻYCZENIA – SPEŁNIONE
– organizujemy szkolenia krótko- i długoterminowe z języka ogólnego, egzaminacyjnego, ogólnego biznesowego i specjalistycznego (branżowego)
– intensywność programów szkoleniowych dostosowujemy do możliwości i potrzeb pracowników

TWÓJ KURS – SZYTY NA MIARĘ
Pierwszy krok to audyt – analiza potrzeb i możliwości uczestników szkolenia.
Każdy kurs dla klienta instytucjonalnego jest kursem autorskim z indywidualnie wyznaczonymi celami i etapami szkolenia.
Każdy etap jest monitorowany i dokumentowany, by zapewnić osiągnięcie sukcesu uczącym się, a zleceniodawcy – poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy.

ADMINISTRACJA SZKOLEŃ
Oferujemy szybką i sprawną organizację szkoleń językowych, a także kompetentną opiekę w trakcie ich realizacji. Wszystkie podejmowane działania są uzgadniane z Działem Personalnym lub Działem Szkoleń, a ich efektywność zależy od obustronnego stosowania się do wspólnie wypracowanych procedur.

Zapewniamy między innymi:
– kontrolę metodyczną nad przebiegiem szkolenia;
– przekazywanie list obecności do statystyki frekwencji;
– wsparcie organizacyjne dla uczestników szkoleń w razie wątpliwości lub pytań;
– opracowanie oferty kursów specjalistycznych, wykraczających poza niniejszą ofertę;
– przeprowadzenie przez lektorów analizy potrzeb oraz testów diagnostycznych;
– terminowe przesyłanie arkuszy rozliczeniowych oraz dokumentów ustalonych w współpracy z odpowiednim działem;

LISTA REFERENCYJNA
Na przestrzeni ostatnich lat współpracowaliśmy lub kontynuujemy wieloletnią współpracę z licznymi firmami z Wielkopolski. Z przyjemnością przedstawimy Państwu listę referencyjną.

 

DLA WNIKLIWYCH – WIĘCEJ O NAUCE

POZIOMY ZAAWANSOWANIA I CELE NAUCZANIA – STANDARDY EUROPEJSKIE
Stosowany w Szkole OMNIBUS system podziału na poziomy zaawansowania jest zgodny z Common European Framework (CEF) – europejskim systemem opisu kształcenia językowego (poziomy A1 – C2) opracowanym przez Radę Europy. System ten gwarantuje porównywalność znajomości języków obcych i umożliwia precyzyjne badanie postępów w nauce. Kwalifikacja do grup następuje po napisaniu testu.
LEKTORZY
Wszyscy lektorzy w Szkole OMNIBUS mają najlepsze kwalifikacje zawodowe, przygotowanie metodyczne i doświadczenie dydaktyczne. Dyrektor ds. nauczania sprawuje stałą kontrolę nad procesem dydaktycznym, dba o osiąganie dobrych wyników nauczania oraz o doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.
EFEKTYWNE I ZINDYWIDUALIZOWANE NAUCZANIE
Nauka języka obcego jest procesem długotrwałym. Każdemu uczestnikowi pomagamy wykorzystywać w tym procesie swoje mocne strony i indywidualne techniki uczenia się. Harmonijnie rozwijamy wszystkie sprawności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem płynnego i poprawnego mówienia oraz doboru właściwych struktur gramatycznych i słownictwa . Uczymy języka autentycznego, aby nasi słuchacze mogli poradzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

Wypełnij formularz

Zobacz także:

Audyt

Blended-learning

Skype

Kontakt