REGULAMIN EGZAMINÓW

GOETHE-INSTITUT SESJA JESIENNA 2021

ZAPISY

 1. Osoby chcące przystąpić w sesji jesiennej 2021 do wybranego egzaminu Goethe-Institut są zobowiązane w czasie trwania zapisów dopełnić następujących formalności:
 2. zarejestrować się na stronie www. eomnibus.pl lub w siedzibie SJO OMNIBUS, Poznań, pl. Wolności 5,

  zaakceptować regulamin egzaminu,

  wpłaci opłatę egzaminacyjną wg. aktualnego cennika 2021 (uwaga na zniżki dla słuchaczy SJO OMNIBUS).

  UWAGA ! Warunkiem rejestracji jest dokonanie opłaty gotówką lub przelewem. Osoby wnoszące opłatę przelewem prosimy o dostarczenie lub przesłanie mailem potwierdzenia wpłaty najpóźniej w ostatnim dniu trwania zapisów – w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły. Adres email: szkola@eomnibus.pl

  Konto: 79 1090 1362 0000 0001 4672 9690

  Posiadacz konta: OMNIBUS Szkoła Języków Obcych, pl. Wolności 5, 61-738 Poznań

 3. Terminy przeprowadzania zapisów:

 4. GZ A1 (SD1), GZ A1 (Fit1), GZ A2, GZ A2 (Fit in Deutsch)
  *

  GZ B1, GZ B2, GZ C1
  20.09 – 25.10.2021

  GZ C2: GDS

  *egzaminy nie są przeprowadzane w sesji jesienne

 5. Dla kogo przeznaczone są egzaminy Goethe-Institut:
 6. Egzamin Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 jest skierowany do uczniów w wieku 10 – 15 lat.

  Egzamin Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch jest skierowany do uczniów w wieku 12 – 15 lat. Uczniowie, którzy nie ukończyli 12 roku życia, mogą przystąpić do egzaminu pod warunkiem złożenia oświadczenia w SJO OMNIBUS.

  Egzaminy Goethe-Zertifikat: A1: SD 1, A2, B1, B2 oraz C1 przeznaczone są dla młodzieży powyżej
  16 roku życia i osób dorosłych. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą przystąpić do egzaminu pod warunkiem złożenia oświadczenia w SJO OMNIBUS.

  Egzamin Goethe-Zertifikat C2: GDS przeznaczony jest dla kandydatów pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przystąpić do egzaminu pod warunkiem złożenia oświadczenia w SJO OMNIBUS.

 7. Poszczególne egzaminy zostaną przeprowadzone pod warunkiem zgłoszenia się minimum  4 osób.
 8. Osoby, które w związku z niepełnosprawnością wymagają szczególnych warunków podczas zdawania egzaminu, proszone są o zgłoszenie swoich potrzeb przed dokonaniem wpłaty i o złożenie zaświadczenia lekarskiego podczas rejestracji.

TERMINY EGZAMINÓW GOETHE-INSTITUT – CZĘŚĆ PISEMNA i USTNA

 1. Egzaminy pisemne i ustne

 2. Egzaminy
  A1: Fit in Dt.1 A2: Fit in Dt.A1: SD 1A2B1B2C1C2: GDS

  pisemny:

  05.11.202105.11.202105.11.202105.11.2021
  ustny:


  19.11.202119.11.202119.11.202119.11.2021

  * egzaminy nie sa przeprowadzane w sesji jesiennej 2021

  Miejsce i godzina przeprowadzenia egzaminu zostanie podana mailem po zakończeniu zapisów.

 3. Przed rozpoczęciem części pisemnej każdy zdający otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny, który widnieje również na arkuszach egzaminacyjnych („Antwortbogen”). Zdający nie wpisują swojego imienia i nazwiska. Numerem tym należy się również posłużyć przy zasięganiu informacji o wynikach egzaminu pisemnego.

WYNIKI

Wyniki z części pisemnej i ustnej egzaminu, oceny oraz certyfikaty będą dostępne od godz. 12.00 w Sekretariacie SJO OMNIBUS, pl. Wolności 5 lub telefonicznie pod numerami 61 8516965 i 61 8515323 w dniu:

GZ A1 (SD1), GZ A1 (Fit1), GZ A2, GZ A2 (Fit in Deutsch)

GZ B1, GZ B2, GZ C106.12.2021

GZ C2: GDS

* egzaminy nie sa przeprowadzane w sesji jesiennej 2019

Należy wówczas podać swój Indywidualny Numer Identyfikacyjny, który został nadany przed częścią pisemną.

REZYGNACJA

Osoby, które z ważnych przyczyn podejmą decyzję o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, najpóźniej w ostatnim dniu trwania zapisów na wybrany egzamin (patrz: Zapisy, p. 2), otrzymają zwrot opłaty egzaminacyjnej. Rezygnacji z podaniem przyczyn należy dokonać na piśmie w Sekretariacie Szkoły.

CERTYFIKATY odbiera się osobiście w Sekretariacie SJO OMNIBUS.

NIE WYSTAWIAMY DUPLIKATÓW.

UCZESTNICY EGZAMINU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

1. przybycia na egzamin / każdą część egzaminu 20 minut przed jej rozpoczęciem. W tym czasie prowa-dzący egzamin udziela zdającym wskazówek dotyczących przebiegu egzaminu i zapoznaje z arku-szem egzaminacyjnym. Osobom spóźnionym powyższe informacje nie są udzielane indywidualnie;

2. okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3. dokładnego zapoznania się z poleceniami znajdującymi się przy każdym zadaniu lub w przypadku zadania sprawdzającego rozumienie ze słuchu – poleceń nagranych na płycie CD. Prowadzący egzamin nie może indywidualnie wyjaśniać zdającym, na czym polegają poszczególne zadania;

4. czytelnego i starannego pisania, gdyż egzaminatorzy oceniają tylko te prace, które mogą odczytać. Egzaminatorom nie wolno oceniać prac pisanych ołówkiem oraz umieszczonych w całości w brudno-pisie;

5. przepisania w czasie przewidzianym dla poszczególnych części egzaminu wszystkich odpowiedzi, rozwiązań i tekstów na odpowiedni arkusz egzaminacyjny („Antwortbogen”);

6. zdeponowania na czas trwania egzaminu wszystkich posiadanych telefonów, smartfonów lub innych środków łączności u wyznaczonego pracownika SJO OMNIBUS. Urządzenia te muszą być bezwzględnie wyłączone. Zlekceważenie tego punktu regulaminu pociąga za sobą unieważnienie całego egzaminu pisemnego tego zdającego.

W TRAKCIE EGZAMINU NIE WOLNO:

 1. używać żadnych środków łączności (nawet w celu sprawdzenia godziny). Osoba, która nie zdeponowała

tych urządzeń przed egzaminem, a podejmie próbę korzystania z nich w czasie egzaminu, zostanie zdyskwalifikowana;

 1. posługiwać się długopisami wymazywalnymi;
 2. używać korektorów, pisać oraz zaznaczać prawidłowych odpowiedzi ołówkiem;
 3. opuszczać sali egzaminacyjnej w czasie trwania modułu/części egzaminu, ponieważ stanowi to bardzo poważne zakłócenie przebiegu egzaminu.

PONADTO w przypadku zadań polegających na zaznaczeniu krzyżykiem właściwej odpowiedzi,

np. 

i uznaniu po namyśle, że właściwa jest jednak inna odpowiedź, np.

należy błędną lub wszystkie błędne odpowiedzi dokładnie zamazać:

UWAGI dotyczące przebiegu egzaminu należy zgłaszać po jego zakończeniu w Sekretariacie SJO OMNIBUS, nie później jednak, niż następnego dnia po egzaminie.

Po zakończeniu zapisów żadne dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane.