Regulamin przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych OMNIBUS S.C..

 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do:

  a) zawarcia umowy oraz jej wykonywania – przez czas realizacji umowy; W przypadku podania
  dodatkowych danych, które nie są niezbędne, ale mogą usprawnić realizację umowy –
  przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu
  ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu;

  b) dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in.
  przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (m.in. przechowywanie faktur i dokumentów
  księgowych przez okres 6 lat);

  c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub
  dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami, komunikacji z Państwem i obsługi Państwa
  zapytań, marketingu usług i produktów firmy, w tym do przetwarzania wizerunku w przypadku
  gdy uzyskamy zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku) – do czasu wniesienia
  sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie
  danych osobowych. Dostęp do Państwa danych mogą mieć: podmiot świadczący usługi hostingowe,
  chmurowe, obsługa IT, zewnętrzne biuro rachunkowe, firma udostępniająca program do
  wystawiania faktur, operatorzy pocztowi i kurierzy, firma udostępniająca platformę do obsługi
  Klientów i prowadzenia zajęć on-line czy zawierania umów. Państwa dane mogą być także
  przekazane podmiotom spoza EOG, które stosują rozwiązania wynikające z RODO dające gwarancję
  przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych.

 4. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania
  danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w
  dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
  dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych
  narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie
  danych jest warunkiem zawarcia tej umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych). Podanie danych
  ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
  zawarcia/realizacji umowy z firmą. Niepodanie danych do celów komunikacji uniemożliwi
  prowadzenie komunikacji z Państwem. Brak zgody na wysyłkę informacji marketingowych
  uniemożliwi ich wysyłkę.

 6. Państwa dane mogą być profilowane w sposób zautomatyzowany w przypadku wypełniania np. testu
  kompetencyjnego w celu oceny znajomości języka. W przypadku gdy nie zgadzają się Państwo z
  wynikiem, przysługuje Państwu prawo odwołania się od tego wyniku. Wówczas poziom znajomości
  języka zostanie oceniony w sposób niezautomatyzowany.