Regulamin semestralnych kursów językowych 2021/2022 

Niniejszy Regulamin opisuje warunki organizacyjne i finansowe uczestnictwach w kursach semestralnych języka niemieckiego i angielskiego w semestrze zima 2021/2022 i lato 2022 organizowanych przez Szkołę Języków Obcych OMNIBUS.  

§1 Organizacja kursów semestralnych 

 1. SJO OMNIBUS organizuje kursy semestralne z języka niemieckiego i angielskiego w grupach liczących 5-7 osób.  
 1. Kursy semestralne są przeznaczone – ze względu na tematykę zajęć – dla osób powyżej 16 roku życia.  
 1. Kursy są prowadzone w dwóch formach: stacjonarnej lub online. Przy realizacji zajęć online korzystamy z: Clickmeeting, MSTeams, LangLion, Zoom. 
 1. Przydział do poszczególnych grup odbywa się na podstawie testu:  
 • udostępnianego bezpłatnie na stronie www.eomnibus.pl lub 
 • w biurze SJO OMNIBUS przy pl. Wolności 5  

i indywidualnej rozmowy z lektorem SJO OMNIBUS (umawianej indywidualnie online lub stacjonarnie. Szkoła umożliwia pominięcie etapu testowania w przypadku osób kontynuujących naukę w Szkole z roku 2021 z min. 70% wynikiem testu końcowego lub osób posiadających certyfikat Goethe-Institut.  

 1. Zapisu na kurs można dokonać  

– osobiście w biurze szkoły: pl. Wolności 5 w Poznaniu,  

– telefonicznie: 61 851 69 65, 601 674 529 

– online wypełniając formularz na stronie www.eomnibus.pl 

 1. Umowa na kurs semestralny przesyłana jest Kursantowi przez SJO OMNIBUS w Strefie Kursanta do elektronicznej akceptacji. Login i hasło do Strefy Kursanta zostają wysłane na podany adres mailowy. 
 1. Warunkiem zapisu na kurs jest jego opłacenie do zaakceptowanego w Umowie terminu. 
 1. SJO OMNIBUS organizuje nabór na semestry: 

– zimowy: od 23.08.2021 

– zimowy uzupełniający do 11.12.2021 

– letni od 20.02.2022 

– letni uzupełniający do 20.04.2022 

 1. Kursy semestralne rozpoczną się nie wcześniej niż: 

-semestr zimowy: 17.10.2021 

-semestr letni: 20.02.2022 

i nie zakończą się później niż: 

-semestr zimowy: 20.02.2021 

-semestr letni: 11.06.2021 

 1. Przerwy w zajęciach kursów semestralnych: 01.11.2021, 11.11.2021, 23.12.2021-01.01.2022, 06.01.2022, 15.04-19.04.2021, 30.04-03.05.2021, 16.06.2021. 
 1. Na zakończenie semestru SJO OMNIBUS zobowiązuję się do wydania na życzenie Kursanta Zaświadczenia ukończenia kursu na danym poziomie. Zaświadczenie zawiera m.in. ocenę, która w 4 stopniowej skali od oceny 3-1 uprawnia do uczestnictwa w kursie następnego stopnia zaawansowania językowego.  
 1. Jeżeli liczba Kursantów w grupie będzie mniejsza od określonej liczby minimalnej (5), lub liczba Kursantów pozostałych w trakcie trwania kursu spadnie poniżej 5, SJO OMNIBUS może zaproponować Kursantom alternatywne rozwiązania: zmniejszenie ilości godzin proporcjonalnie do liczby Kursantów brakujących do liczby minimalnej z zachowaniem ceny kursu, podwyższenie opłaty lub zaproponowanie kontynuacji nauki w innej grupie językowej na tym samym poziomie zaawansowania. Wybrane rozwiązanie, które zmieniałoby treść umowy, musiałoby posiadać akceptację wszystkich Kursantów danej grupy. Wobec jej braku Szkoła zwróci Kursantom opłaty pomniejszone o kwotę za zajęcia, które odbyły się dnia otrzymania informacji o wstrzymaniu zajęć. 
 1. Do aktualizacji danych kontaktowych w czasie trwania semestru zobowiązani są Kursanci. 

§ Realizacja kursów semestralnych 

 1. Nauczanie w SJO OMNIBUS odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego. 
 1. Wszyscy lektorzy prowadzący kursy semestralne posiadają wymagane kwalifikacje oraz znajdują się pod nadzorem metodycznym. Szkoła zobowiązuje się do: systematycznego testowania postępów Kursantów, dawania informacji zwrotnej od Lektora do Kursanta w postaci konsultacji indywidualnych 1 raz w miesiącu. Kontroli podlega również frekwencja na zajęciach, ilość oddanych Lektorowi prac pisemnych i domowych. 
 1. SJO OMNIBUS zobowiązuje się utrzymywania wysokiej jakości usług edukacyjnych za pomocą: przeprowadzania hospitacji, ankiet ewaluacyjnych orazs fachowej realizacji programu.  
 1. Uczestnicy kursów semestralnych zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia, wykonywania prac domowych, używania w trybie online obowiązkowo kamery i słuchawek oraz do wyłączenia urządzeń zakłócających przebieg zajęć (w tym telefonów komórkowych).  
 1. Uczestnicy kursu w trybie online mają do dyspozycji nieograniczony kontakt z Informatykiem SJO OMNIBUS (telefoniczny i mailowy). Szkoła nie odpowiada za jakość łącza internetowego Kursantów i ich urządzeń wykorzystywanych do realizacji zajęć językowych w trybie online. SJO OMNIBUS zapewnia Kursantom wsparcie Informatyka w zakresie korzystania z platformy/programu za pośrednictwem których realizowany jest kurs.  
 1. Do każdego uczestnika kursu, na podany adres mailowy, wysłany zostaje informacja o kodzie umożlwiającym zakup z rabatem 25% podręcznika kursowego i ćwiczeń na www.bookland.pl lub w księgarni przy ul. Św. Marcin 39 w Poznaniu. 
 1. Każdy Kursant otrzymuje kody dostępu do Strefy Kursanta znajdującej się na stronie www.eomnibus.pl. Umożliwia ona śledzenie realizacji zajęć, bieżący kontakt z biurem SJO OMNIBUS, pobieranie dokumentów i materiałów z lekcji, kontrolowanie płatności. W Strefie Kursanta znajduje się Umowa, którą należy elektronicznie zaakceptować.  
 1. W uzasadnionych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia również w terminach innych niż wymienione w §1 ust.10. (sytuacje nadzwyczajne, np. choroba lektora). Kursanci otrzymają z biura SJO OMNIBUS informacje o zastępcy lub odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane zajęcia zostaną realizowane w, uzgodnionym z grupą, terminie (nie później niż do daty zakończenia zaakceptowanej w Umowie). 
 1. Nieobecność Kursanta na zajęciach nie zwalnia go z obowiązku uregulowania za nie opłaty. 
 1. Kursanci na koniec semestru otrzymują, sporządzane przez lektorów, Raporty z Postępów w Nauce, które stanowią zindywidualizowane dokumenty podsumowujące zaangażowanie Kursanta i efekt kursu. 
 1. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z kursu. Rezygnację można zgłosić w formie pisemnego oświadczenia osobiście lub na adres szkola@eomnibus.pl.: 
 • najpóźniej 4 tygodnie przed terminem pierwszych zajęć/ zwracamy całość wniesionej opłaty, 
 • w trakcie trwania semestru z 4-tygodniowym okresem wypowiedzenia/ zwracamy wpłatę wniesioną przez Kursanta umniejszoną o opłatę za zrealizowane do momenty upływu okresu wypowiedzenia godziny kursu. 
 • Krócej niż 4 tygodnie przed terminem pierwszych zajęć/ zwracamy całość wniesionej opłaty umniejszoną o kwotę 250zł, jako pokrycie kosztów, które SJO OMNIBUS poniosła w związku z organizacją kursu 
 1. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej – jeżeli takie będą zalecenia Ministra Edukacji Narodowej – Szkoła zmieni tryb nauczania na online, co będzie wiązało się ze zmniejszeniem opłat za kurs. 

§ Płatność za kurs semestralny 

 1. Informacje o cenach kursów obowiązujących w czasie naboru znajdują się w siedzibie SJO OMNIBUS w Poznaniu oraz na stronie www.eomnibus.pl
 1. Wniesienie opłaty za kurs online umożliwia oprócz uczestniczenia w regularnych zajęciach, realizację 1 indywidualnej konsultacji z Lektorem prowadzącym w miesiącu. 
 1. Opłaty za kurs może być uregulowana: 
 • Osobiście (karta płatnicza/blik/gotówka) w biurze SJO OMNIBUS przy pl.Wolności 5 w Poznaniu 
 • Na konto: numer rachunku bankowego dostępny na stronie www.eomnibus.pl oraz na Umowie. 
 1. Data terminowego uregulowania opłaty za kurs oznacza datę wpływu w ustalonym w Umowie terminie kwoty na rachunek bankowy SJO OMNIBUS. 
 1. Szkoła udziela swoim Kursantom rabatów: 
 • 20% dla osób kontynuujących naukę z roku 2021 
 • 10% dla osób płacących jednorazowo za semestr 
 • 10% dla uczniów i studentów 

Rabaty mogą się sumować, jednak łącznie nie mogą przekraczać 20%.  

Dla pracowników firm współpracujących z SJO OMNIBUS rabaty regulowane są odrębnymi umowami. 

 1. Na życzenie Kursanta SJO OMNIBUS wystawia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty dokonania wpłaty lub przelewu. Warunkiem wystawienia dokumentu jest poinformowanie SJO OMNIBUS przed dokonaniem wpłaty o niezbędnych danych do jego wystawienia (numer NIP). 

§ Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć przesyłanej Kursantom Umowy. 
 1. Kursant zapisując się na kurs potwierdza akceptację zapisów zawartych w Regulaminie. 
 1. Skargi i zażalenia można składać w biurze SJO OMNIBUS w Poznaniu. Odpowiedź na złożoną na piśmie informacje Szkoła odpowie w formie pisemnej w ciągu 14 dni. 
 1. Zmiana treści Regulaminu wymaga zachowania minimum 30-dniowego okresu udostępniania zmienionego Regulaminu aktualnie uczącym się w SJO OMNIBUS Kursantom, przed uprawomocnieniem się zmienionych zapisów.  
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2021.