TestDaf kurs językowy Egzamin języka niemieckiego TestDaF, Grupa zdających osób stoi w grupie i się pozytywnie uśmiecha

TestDaF kurs językowy
Egzamin TestDaF

Chcesz studiować w Monachium, Berlinie a może Dreźnie? TestDaF jest dla Ciebie! Skorzystaj z TestDaF kurs.

jedyne w Wielkopolsce Centrum Egzaminacyjne TestDaF certyfikaty języka niemieckiego na studia
Egzamin języka niemieckiego TestDaF, Grupa zdających osób stoi w grupie i się pozytywnie uśmiecha

egzamin TestDaF w Poznań daty zapisów:

T123 16.05.2024
ZAPISY: 02.01.2024 18.04.2024
wyniki: 27.06.2024

T124 17.07.2024
ZAPISY: 02.01.2024- 13.06.2024
wyniki: 28.08.2024

T125 15.10.2024
ZAPISY: 02.01.2024 – 12.09.2024
wyniki: 26.11.2024


Jak zapisać się na TestDaF w Poznaniu?

uregulować opłatę za test w wysokości 155 EUR przez portal TestDaF (potrzebna karta kredytowa)

7 dni po upływie okresu rejestracji elektronicznej na dany termin osoby, które się zapisały i dokonały opłaty otrzymują maila powitalnego ze wszystkimi informacjami dotyczącymi egzaminu. Zarejestrowani Kandydaci powinni otrzymać wiadomość mailową z przypomnieniem również 7 dni przed egzaminem.


Jak wygląda egzamin TestDaF i TestDaF kurs przygotowujący?

TestDaF jest egzaminem na poziomie zaawansowanym. Na sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego obejmuje poziomy B2 do C1 i jest akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech jako świadectwo kwalifikacji językowych kandydata. Wiedza fachowa nie jest wymagana. Sam egzamin przeprowadzany jest w dwóch wersjach: papierowej i digitalnej. Szkoła Języków Obcych Omnibus jako jedyny ośrodek egzaminacyjny TestDaF w Wielkopolsce realizuje obydwie wersje. Korzystamy z wysokiej jakości sprzętu komputerowego, który jest nieodłącznym narzędziem przy TestDaF.

Czas trwania egzaminu wynosi od 5-7 godzin, w zależności od wersji. Merytorycznie egzamin porusza tematykę z życia studenckiego, zarówno w formie mówionej, jak i pisanej. Standardem jest opisywanie grafik czy referat seminaryjny. Ocena 4 z poszczególnych części oznacza poziom B2, ocena 5 – poziom C1. Certyfikat TestDaF z ocenami 4 razy 5 otwiera drzwi na wszystkie uczelnie w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria),

WYMAGANIA uwzględnione w TestDaf kursie językowym:

Egzamin TestDaF sprawdza kompetencje językowe na czwartym i piątym poziomie kompetencji według B2 i C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zatem znajomość języka przynajmniej na poziomie B2.

Ilość godzin nauki przed przystąpieniem do egzaminu wynosi 700 – 1000 jednostek lekcyjnych po 45 minut. Przy zgłaszaniu się na egzamin nie jest wymagane świadectwo znajomości języka.


Egzamin TestDaF jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości językowej B2-C1 – czwartym oraz piątym w sześciostopniowej skali oceny kompetencji językowych wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego- po około 700 do 1000 godzin lekcyjnych nauki. Przystępujący do egzaminu powinni wykazywać się znajomością języka przynajmniej na poziomie B2, nie muszą jednak posiadać wiedzy fachowej.

Egzamin TestDaF potwierdza znajomość języka niemieckiego i jest testem językowym uznawanym przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. TestDaF jest idealny dla osób, które pragną podjąć studia w Niemczech. Egzamin ten jest również akceptowany jako potwierdzenie znajomości języka w przypadku wykonywania zawodów akademickich oraz działalności w instytutach naukowych.

4 części egzaminu = 4 oceny
TDN 5
Otrzymanie oceny TDN 5 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach studiów.
TDN 4
Otrzymanie oceny TDN 4 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia na prawie wszystkich kierunkach studiów (na niektórych kierunkach studiów magisterskich wymagane jest zdanie wszystkich części na ocenę TDN 5).
TDN 3

Otrzymanie oceny TDN 3 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia tylko na wybranych kierunkach studiów.

Zalecane jest wcześniejsze zasięgnięcie informacji dotyczących wymaganych przez daną uczelnię ocen z egzaminu TestDaF na konkretnym kierunku studiów.
Egzamin TestDaF składa się z następujących części:

 1. Rozumienie tekstu czytanego 3 teksty/ 30 zadań/ 60 minut
 • teksty związane z życiem codziennym studenta niemieckiej uczelni, np. ogłoszenia, recenzje książek
 • teksty dotyczące tematyki ogólnej oraz naukowej

Typy zadań: przyporządkowanie, test wyboru, wybór tak/nie/nie ma informacji w tekście

 1. Rozumienie ze słuchu 3 teksty/ 25 zadań/ 40 minut
 • dialogi
 • wywiady
 • wykłady

Typy zadań: zadania półotwarte, wybór prawda/fałsz

 1. Wypowiedź pisemna 1 tekst/ 60 minut

Spójna i ustrukturyzowana wypowiedź pisemna na określony temat

 • opisanie, streszczenie oraz porównanie informacji zawartych w diagramie
 • przedstawienie różnych punktów widzenia
 • określenie i uzasadnienie własnego stanowiska
 1. Wypowiedź ustna 7 zadań/ 35 minut

Komunikacja w typowych sytuacjach życia codziennego na niemieckiej uczelni

 • zasięganie informacji
 • relacjonowanie/ opis
 • objaśnianie informacji przedstawionych na diagramie
 • określenie i uzasadnienie własnego stanowiska
 • przedstawienie wad oraz zalet
 • przedstawienie własnych hipotez
 • udzielenie rady, uzasadnienie własnego zdania

Wyniki egzaminu

Wyniki TestDaF mogą Państwo zobaczyć online na swoim portalu uczestnika. W każdej części egzaminu otrzymają Państwo klasyfikację na poziomie 3, 4 lub 5 TestDaF. Klasyfikacje nie będą wliczane do wyniku ogólnego. W przypadku TestDaF w wersji papierowej wyniki są dostępne na portalu uczestnika 6 tygodni po dacie egzaminu, w przypadku TestDaF w wersji cyfrowej ok. 4 tygodnie po dacie egzaminu. Począwszy od daty egzaminu TestDaF we wrześniu 2020 r. mogą Państwo samodzielnie wydrukować certyfikat TestDaF na Państwa portalu uczestnika dla papierowego i cyfrowego TestDaF. Nie będzie już on wysyłany do ośrodków egzaminacyjnych ani do Państwa. Więcej informacji na temat certyfikatów można znaleźć tutaj.

Egzamin TestDaF jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości językowej B2-C1 – czwartym oraz piątym w sześciostopniowej skali oceny kompetencji językowych wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego- po około 700 do 1000 godzin lekcyjnych nauki. Przystępujący do egzaminu powinni wykazywać się znajomością języka przynajmniej na poziomie B2, nie muszą jednak posiadać wiedzy fachowej.

Egzamin TestDaF potwierdza znajomość języka niemieckiego i jest testem językowym uznawanym przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. TestDaF jest idealny dla osób, które pragną podjąć studia w Niemczech. Egzamin ten jest również akceptowany jako potwierdzenie znajomości języka w przypadku wykonywania zawodów akademickich oraz działalności w instytutach naukowych.

4 części egzaminu = 4 oceny
TDN 5
Otrzymanie oceny TDN 5 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach studiów.
TDN 4
Otrzymanie oceny TDN 4 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia na prawie wszystkich kierunkach studiów (na niektórych kierunkach studiów magisterskich wymagane jest zdanie wszystkich części na ocenę TDN 5).
TDN 3

Otrzymanie oceny TDN 3 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia tylko na wybranych kierunkach studiów.

Zalecane jest wcześniejsze zasięgnięcie informacji dotyczących wymaganych przez daną uczelnię ocen z egzaminu TestDaF na konkretnym kierunku studiów.

Nowy digitalny egzamin TestDaF składa się z następujących części:

Rozumienie tekstu czytanego (Lesen)

7 zadań/ 55 minut

Typy zadań:

 1. Uzupełnianie luk w tekście
 2. Uporządkowanie fragmentów tekstów według kolejności
 3. Zadania wielokrotnego wyboru
 4. Przyporządkowanie aktów mowy (rozpoznawanie intencji mówiącego)
 5. Przyporządkowanie wypowiedzi różnym kategoriom
 6. Przyporządkowanie wypowiedzi do pojęć
 7. Rozpoznawanie błędów w streszczeniu

Rozumienie tekstu słuchanego (Hören)

7 zadań/40 minut

Typy zadań:

 1. Uzupełnianie luk w grafiku zajęć
 2. Przyporządkowanie wypowiedzi do pojęć
 3. Rozpoznawanie błędów w streszczeniu
 4. Przyporządkowanie wypowiedzi do osób
 5. Uzupełnianie treści poszczególnych punktów prezentacji
 6. Zadania wielokrotnego wyboru
 7. Rozpoznawanie różnic między tekstem słuchanym i pisanym

Wypowiedz pisemna (Schreiben)

2 zadania/60 minut

Typy zadań:

 1. Napisanie tekstu ( argumentacja, zajęcie i uzasadnienie własnego stanowiska)

200 słów/30 minut

 1. Napisanie spójnego streszczenia na podstawie tekstu oraz zaprezentowanej grafiki

100-150 słów/30 minut

Wypowiedz ustna (Sprechen)

7 zadań/35 minut

Typy zadań:

 1. Udzielenie rady
 2. Przedstawienie zalet oraz wad danej sytuacji, zajęcie i uzasadnienie własnego stanowiska
 3. Ustne streszczenie tekstu słuchanego
 4. Zajęcie stanowiska (w odniesieniu do tekstu słuchanego oraz zaprezentowanej grafiki)
 5. Wygłoszenie krótkiej prezentacji na określony temat
 6. Zajęcie i uzasadnienie własnego stanowiska
 7. Wyrażenie krytyki, uzasadnienie swojego stanowiska

Wyniki egzaminu

Wyniki TestDaF mogą Państwo zobaczyć online na swoim portalu uczestnika. W każdej części egzaminu otrzymają Państwo klasyfikację na poziomie 3, 4 lub 5 TestDaF. Klasyfikacje nie będą wliczane do wyniku ogólnego. W przypadku TestDaF w wersji papierowej wyniki są dostępne na portalu uczestnika 6 tygodni po dacie egzaminu, w przypadku TestDaF w wersji cyfrowej ok. 4 tygodnie po dacie egzaminu. Począwszy od daty egzaminu TestDaF we wrześniu 2020 r. mogą Państwo samodzielnie wydrukować certyfikat TestDaF na Państwa portalu uczestnika dla papierowego i cyfrowego TestDaF. Nie będzie już on wysyłany do ośrodków egzaminacyjnych ani do Państwa. Więcej informacji na temat certyfikatów można znaleźć tutaj.

Digitaler TestDaF

TestDaF kurs językowy

 • Forma zajęć: indywidualne lub grupa na życzenie.
 • Zajęcia online lub stacjonarnie
 • Doświadczeni lektorzy związani z przeprowadzaniem egzaminu TestDaF.
 • Harmonogram: do ustalenia.
 • Minimalna długość trwania: 20 godzin lekcyjnych.
 • Zapisy na TestDaF kurs językowy trwają cały rok kalendarzowy.
 • Sprawdź na jak daleko do celu, czyli Twój obecny poziom zaawansowania to…

Zapisz się na kurs:

  wybierz dni, w które chcesz się uczyć:
  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota

  oraz porę:
  do 12.00od 12.00 do 16.00po 16.00dowolnie - cały dzień

  tryb nauki:
  onlinestacjonarnie

  jeżeli stacjonarnie to:
  u Ciebie w firmie lub mieszkaniuw naszej sali