Egzamin TestDaF jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości językowej B2-C1 – czwartym oraz piątym w sześciostopniowej skali oceny kompetencji językowych wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego- po około 700 do 1000 godzin lekcyjnych nauki. Przystępujący do egzaminu powinni wykazywać się znajomością języka przynajmniej na poziomie B2, nie muszą jednak posiadać wiedzy fachowej.

Egzamin TestDaF potwierdza znajomość języka niemieckiego i jest testem językowym uznawanym przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. TestDaF jest idealny dla osób, które pragną podjąć studia w Niemczech. Egzamin ten jest również akceptowany jako potwierdzenie znajomości języka w przypadku wykonywania zawodów akademickich oraz działalności w instytutach naukowych.

4 części egzaminu = 4 oceny
TDN 5
Otrzymanie oceny TDN 5 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach studiów.
TDN 4
Otrzymanie oceny TDN 4 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia na prawie wszystkich kierunkach studiów (na niektórych kierunkach studiów magisterskich wymagane jest zdanie wszystkich części na ocenę TDN 5).
TDN 3

Otrzymanie oceny TDN 3 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia tylko na wybranych kierunkach studiów.

Zalecane jest wcześniejsze zasięgnięcie informacji dotyczących wymaganych przez daną uczelnię ocen z egzaminu TestDaF na konkretnym kierunku studiów.

Nowy digitalny egzamin TestDaF składa się z następujących części:

Rozumienie tekstu czytanego (Lesen)

7 zadań/ 55 minut

Typy zadań:

 1. Uzupełnianie luk w tekście
 2. Uporządkowanie fragmentów tekstów według kolejności
 3. Zadania wielokrotnego wyboru
 4. Przyporządkowanie aktów mowy (rozpoznawanie intencji mówiącego)
 5. Przyporządkowanie wypowiedzi różnym kategoriom
 6. Przyporządkowanie wypowiedzi do pojęć
 7. Rozpoznawanie błędów w streszczeniu

Rozumienie tekstu słuchanego (Hören)

7 zadań/40 minut

Typy zadań:

 1. Uzupełnianie luk w grafiku zajęć
 2. Przyporządkowanie wypowiedzi do pojęć
 3. Rozpoznawanie błędów w streszczeniu
 4. Przyporządkowanie wypowiedzi do osób
 5. Uzupełnianie treści poszczególnych punktów prezentacji
 6. Zadania wielokrotnego wyboru
 7. Rozpoznawanie różnic między tekstem słuchanym i pisanym

Wypowiedz pisemna (Schreiben)

2 zadania/60 minut

Typy zadań:

 1. Napisanie tekstu ( argumentacja, zajęcie i uzasadnienie własnego stanowiska)

200 słów/30 minut

 1. Napisanie spójnego streszczenia na podstawie tekstu oraz zaprezentowanej grafiki

100-150 słów/30 minut

Wypowiedz ustna (Sprechen)

7 zadań/35 minut

Typy zadań:

 1. Udzielenie rady
 2. Przedstawienie zalet oraz wad danej sytuacji, zajęcie i uzasadnienie własnego stanowiska
 3. Ustne streszczenie tekstu słuchanego
 4. Zajęcie stanowiska (w odniesieniu do tekstu słuchanego oraz zaprezentowanej grafiki)
 5. Wygłoszenie krótkiej prezentacji na określony temat
 6. Zajęcie i uzasadnienie własnego stanowiska
 7. Wyrażenie krytyki, uzasadnienie swojego stanowiska


Wyniki egzaminu

Po upływie 6 tygodni od daty przystąpienia do egzaminu wyniki będą dostępne na portalu internetowym. Po upływie 7-8 tygodni certyfikaty będzie można odebrać w biurze szkoły. Możliwa jest również wysyłka certyfikatu za pośrednictwem poczty.

Digitaler TestDaF

kursy przygotowujące do TestDaF