Egzamin TestDaF jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości językowej B2-C1 – czwartym oraz piątym w sześciostopniowej skali oceny kompetencji językowych wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego- po około 700 do 1000 godzin lekcyjnych nauki. Przystępujący do egzaminu powinni wykazywać się znajomością języka przynajmniej na poziomie B2, nie muszą jednak posiadać wiedzy fachowej.

Egzamin TestDaF potwierdza znajomość języka niemieckiego i jest testem językowym uznawanym przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. TestDaF jest idealny dla osób, które pragną podjąć studia w Niemczech. Egzamin ten jest również akceptowany jako potwierdzenie znajomości języka w przypadku wykonywania zawodów akademickich oraz działalności w instytutach naukowych.

4 części egzaminu = 4 oceny
TDN 5
Otrzymanie oceny TDN 5 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach studiów.
TDN 4
Otrzymanie oceny TDN 4 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia na prawie wszystkich kierunkach studiów (na niektórych kierunkach studiów magisterskich wymagane jest zdanie wszystkich części na ocenę TDN 5).
TDN 3

Otrzymanie oceny TDN 3 we wszystkich częściach egzaminu oznacza, że osoba może ubiegać się o przyjęcie na studia tylko na wybranych kierunkach studiów.

Zalecane jest wcześniejsze zasięgnięcie informacji dotyczących wymaganych przez daną uczelnię ocen z egzaminu TestDaF na konkretnym kierunku studiów.
Egzamin TestDaF składa się z następujących części:

 1. Rozumienie tekstu czytanego 3 teksty/ 30 zadań/ 60 minut
 • teksty związane z życiem codziennym studenta niemieckiej uczelni, np. ogłoszenia, recenzje książek
 • teksty dotyczące tematyki ogólnej oraz naukowej

Typy zadań: przyporządkowanie, test wyboru, wybór tak/nie/nie ma informacji w tekście

 1. Rozumienie ze słuchu 3 teksty/ 25 zadań/ 40 minut
 • dialogi
 • wywiady
 • wykłady

Typy zadań: zadania półotwarte, wybór prawda/fałsz

 1. Wypowiedź pisemna 1 tekst/ 60 minut

Spójna i ustrukturyzowana wypowiedź pisemna na określony temat

 • opisanie, streszczenie oraz porównanie informacji zawartych w diagramie
 • przedstawienie różnych punktów widzenia
 • określenie i uzasadnienie własnego stanowiska
 1. Wypowiedź ustna 7 zadań/ 35 minut

Komunikacja w typowych sytuacjach życia codziennego na niemieckiej uczelni

 • zasięganie informacji
 • relacjonowanie/ opis
 • objaśnianie informacji przedstawionych na diagramie
 • określenie i uzasadnienie własnego stanowiska
 • przedstawienie wad oraz zalet
 • przedstawienie własnych hipotez
 • udzielenie rady, uzasadnienie własnego zdania


Wyniki egzaminu

Po upływie 6 tygodni od daty przystąpienia do egzaminu wyniki będą dostępne na portalu internetowym. Po upływie 7-8 tygodni certyfikaty będzie można odebrać w biurze szkoły. Możliwa jest również wysyłka certyfikatu za pośrednictwem poczty.

opis egzaminu TestDaF

kursy przygotowujące do TestDaF