Opis umiejętności wymaganych na poziomach zaawansowania A1-C2.

Warto zapoznać się z wytycznymi EU, które ustalają standardy wymagań na dane poziomy zaawansowania. Standardy te mają odzwierciedlenie w kryteriach egzaminacyjnych oraz naszych programach nauczania języka niemieckiego i angielskiego.

Samodzielne określenie poziomu zaawansowania jest niełatwym zadaniem. Cztery sprawności językowe składające się na ocenę całości (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) same w sobie reprezentują poziom, czyli możesz umieć mówić po niemiecku na poziomie B2 a pisać na A2.

To częste przypadki, dlatego polecamy zapoznanie się z obowiązującymi wymaganiami, które zwiększają zawsze świadomość uczącego się, często są impulsem do dokładniejszego zbadania swoich umiejętności i weryfikacji w postaci testu i bezpłatnej rozmowy z Lektorem.

Struktury języka i słownictwo – rozumiesz i potrafisz stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Umiesz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafisz przedstawiać siebie i innych. Jesteś w stanie prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
Czytanie ze zrozumieniem – rozumiesz znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.
Wypowiedź pisemna – potrafisz napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np.: z pozdrowieniami z wakacji. Potrafisz wypełnić formularze (np.: w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.
Rozumienie ze słuchu – potrafisz zrozumieć znane jej słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jej osobiście, jej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.
Mówienie i interakcja ustna – potrafisz brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając jej ująć w słowa to, co usiłuje powiedzieć. Umiesz formułować proste pytania dotyczące najlepiej jej znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania. Potrafisz używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszka oraz ludzi, których zna.

Struktury języka i słownictwo – rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Umiesz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Czytanie ze zrozumieniem – potrafisz czytać bardzo krótkie, proste teksty. Znajdujesz bez problemu konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, proste listy prywatne.
Wypowiedź pisemna – potrafisz pisać krótkie, proste notatki lub informacje, wynikające z doraźnych potrzeb. Umiesz napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.
Rozumienie ze słuchu – rozumiesz wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla niej ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące siebie samej i jej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.
Mówienie i interakcja ustna – potrafisz brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane jej tematy. Radzisz sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiesz wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. Potrafisz posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę.

Poziom B1

Struktury języka i słownictwo – rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafisz radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Tworzysz proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Opisujesz doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Czytanie ze zrozumieniem – rozumiesz teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiesz opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.
Wypowiedź pisemna – potrafisz pisać proste teksty na znane jej lub związane z jej zainteresowaniami tematy. Umiesz pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.
Rozumienie ze słuchu – potrafisz zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane jej tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafisz zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących ją prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.
Mówienie i interakcja ustna – radzisz sobie w większości sytuacji, w których może się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi – bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmowy na znane jej tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np.: rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących). Umiesz łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje I ambicje. Potrafi krótko uzasadnić I objaśnić własne poglądy i plany. Potrafisz relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje I wrażenia.

Poziom B2

Struktury języka i słownictwo – znasz i stosuje formy gramatyczne odpowiednie dla tego poziomu. Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
Czytanie ze zrozumieniem – potrafisz czytać ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiesz współczesną prozę literacką.
Wypowiedź pisemna – potrafisz pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z własnymi zainteresowaniami. Umiesz napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Nie masz problemu z pisaniem listów i wiadomości, podkreślając znaczenie, jakie mają dla Ciebie dane wydarzenia i przeżycia.
Rozumienie ze słuchu – potrafisz zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest w miarę znany. Rozumiesz większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiesz większość filmów w standardowej odmianie języka.
Mówienie i interakcja ustna – potrafisz się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafisz brać czynny udział w dyskusjach na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Umiesz formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które ją interesują. Wyjaśniasz swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

Struktury języka i słownictwo – posługując się językiem rozumiesz szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafisz się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie umiesz posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
Czytanie ze zrozumieniem – rozumiesz długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiesz artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te niezwiązane z jego dziedziną.
Wypowiedź pisemna – potrafisz się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Umiesz pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnej korespondencji, w rozprawce czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważa za najistotniejsze. Potrafisz dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika.
Rozumienie ze słuchu – rozumiesz dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumie programy telewizyjne i filmy.
Mówienie i interakcja ustna – potrafisz się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafisz skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Precyzyjnie formułujesz swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Umiesz formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją.

Struktury języka i słownictwo – posługując się językiem na tym poziomie możesz z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafisz streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafisz wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
Czytanie ze zrozumieniem – rozumiesz z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.
Wypowiedź pisemna – potrafisz pisać płynnie, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Umiesz pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafisz pisać streszczenia i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich.
Rozumienie ze słuchu – nie masz żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – słuchanej „na żywo” czy odbieranej za pośrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż ma trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.
Mówienie i interakcja ustna – potrafisz bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze znasz i odpowiednio stosujesz wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyrażasz się płynnie subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewasz pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafi tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi jego braków. Potrafisz przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.

Po pierwsze, dlatego że nauka języka niemieckiego może myć zwieńczona wartościowym certyfikatem. Międzynarodowy dokument potwierdzający dobrą znajomość wybranego języka obcego na pewno jest dużym atutem na rynku pracy i karierze naukowej.

Po drugie, dlatego że “wiesz na czym stoisz”, co jest niezbędne do tego, aby sensownie planować dalej. Czasami zdarza nam się robić przerwę w nauce, wracając do języka niemieckiego lub angielskiego po latach widzimy ile się “cofnęliśmy” poprzez brak jego aktywnego używania.

Po trzecie, dlatego że z taką wiedzą o poziomie zaawansowania możesz działać samodzielnie, wyszukiwać podcasty, aplikacje za darmo (polecamy darmowy, sprawdzony Quizlet) i poszerzać swoją znajomość języka harmonijnie, dobierając zadania i materiały o odpowiednim stopniu trudności.

Po czwarte, dlatego że planowanie i checklisty są dobrym motywatorem w nauce. Świadomość namacalnego progresu np. zmiana książki z poziomu B1 na B2 jest formą psychologicznej nagrody, że przeszliśmy “kolejny etap”.

Gotowy na wiedzę, która na pewno się przyda? Zachęcamy do poświecenia godzinki, która na pewno będzie dobrą inwestycją w dobry plan nauki języka niemieckiego lub angielskiego – dowiedz się na jakim poziomie zaawansowania jesteś i jak daleko jeszcze do Twojego celu.

Skuteczne kursy języka niemieckiego online. Przygotowanie do egzaminów Goethe-Institut.